UE znów pomaga Polsce - ponad 50 mln złotych na usunięcie skutków zeszłorocznej nawałnicy

20180912 Ep 075562a Mcu 019

Prezydent Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podpisał dziś przyjęty wczoraj raport autorstwa Janusza Lewandowskiego (PO), potwierdzając wczorajsze głosowanie i udzielając tym samym zgody na uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności dla Polski. Ma on na celu udzielenie pomocy Polsce w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy – poszkodowane regiony otrzymają ponad 12 mln euro, czyli przeszło 50 mln zł.

W dniach od 9 do 12 sierpnia 2017 r. na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce miały miejsce wyjątkowo gwałtowne burze i silne opady deszczu, które spowodowały rozległe zniszczenia lasów, infrastruktury oraz mienia prywatnego.

Nie było problemu z poparciem mego raportu przez Parlament. Jedyny prawdziwy problem po nawałnicach stwarzał rząd PiS, nie zamierzając wnioskować o unijną pomoc – powiedział po głosowaniu Janusz Lewandowski, przewodniczący delegacji PO w Parlamencie Europejskim.

Rząd i wojewoda zawiedli całkowicie w krytycznym momencie, gdy cały ciężar niesienia pomocy poszkodowanym spadł na mieszkańców, samorządy i ludzi dobrej woli. Unia Europejska od początku manifestowała swoją chęć pomocy, o czym świadczyła między innymi obecność delegacji europosłów i przedstawicieli Komisji Europejskiej na terenach dotkniętych katastrofą. Wobec braku działania, 19 września 2017 wystosowałem w imieniu delegacji PO w Parlamencie Europejskim list otwarty, przeciwstawiając się niezrozumiałej bezczynności rządu PiS i wzywając do złożenia wniosku o unijną pomoc. Ci którzy najbardziej ucierpieli zasługują na unijną pomoc – dodał Janusz Lewandowski.

29 sierpnia raport Janusza Lewandowskiego został przyjęty przez komisję budżetową PE. 4 września przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE również zatwierdzili przyznanie Polsce środków na walkę ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy. Wczorajsza decyzja Parlamentu Europejskiego daje podstawy do wypłaty Polsce przeszło 50 mln zł. Środki te będą mogły być przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie kosztów interwencji służb ratunkowych, działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zaufanie lub brak zaufania do UE rozstrzyga się w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚orędzia o stanie Unii’, 12 czerwca, Strasburg:

„Pani Przewodnicząca! Jaki jest stan Unii, to my się dowiemy w wyborach europejskich roku 2019. Powiedzą nam o tym ludzie, wyborcy przy urnie wyborczej, przez udział w wyborach albo przez odmowę udziału i przez wskazanie polityczne. Bo Unia Europejska to nie przede wszystkim instytucje, ale poczucie sensu bycia razem, oczekiwanie namacalnych korzyści i postrzeganie Unii jako szansy, a nie źródła problemów.

Wydaje mi się, że możemy dużo jeszcze zrobić przez te pozostałe dziewięć miesięcy, by werdykt europejskiego suwerena 2019 był głosem zaufania, a nie wotum nieufności, by był zbieżny z optymistyczną diagnozą przewodniczącego Junckera, któremu – w imieniu polskiej delegacji – serdecznie dziękuję za służbę zjednoczonej Europie. Wiemy, czego nie robić – nie robić natrętnych regulacji, które uczą ludzi, jak mają żyć, które odnawiają podziały na Wschód–Zachód czy Południe–Północ. Dla wielu istotny jest wieloletni budżet – nie dla wszystkich, bo niektórzy wolą mały budżet europejski – ale dla wielu jest istotny jako potwierdzenie zdolności sprawczej Unii Europejskiej i przewidywalność finansowania.

Ale zaufanie lub brak zaufania rozstrzyga się w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i to jest najważniejsza agenda najbliższych dziewięciu miesięcy”.

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1536743529457

Zapowiedzi tygodnia

UE pomaga Polsce – ponad 12 mln euro dla Polski na usunięcie skutków zeszłorocznej nawałnicy

We wtorek na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności w celu udzielenia pomocy Polsce w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy. Na pomoc poszkodowanym regionom przewidziano ponad 12 mln euro, czyli przeszło 50 mln złotych. Autorem sprawozdania jest Janusz Lewandowski.

Wtorek, 11 września, godz. 12.30, Parlament Europejski, Strasburg

Konferencja prasowa o godz. 14.30, miejsce tbc

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE

W poniedziałek odbędzie się prezentacja sprawozdania „W sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE” którego autorem jest Krzysztof Hetman. Wewnętrzne regiony przygraniczne Unii Europejskiej stanowią aż 40% jej terytorium, a mieszka w nich 150 milionów Europejczyków. Wytwarzają one również jedną czwartą europejskiego PKB. Mimo to regiony przygraniczne borykają się z utrzymującymi się przeszkodami, które hamują ich wzrost i rozwój, i w rezultacie osiągają gorsze wyniki gospodarcze niż regiony położone głębiej w państwach członkowskich. Celem sprawozdania było zwrócenie uwagi na najczęściej występujące problemy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań.

Poniedziałek, 10 września, godz. 17.00, Parlament Europejski, Strasburg

Partnerstwo strategiczne UE–Chiny

We wtorek na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się debata, a w środę głosowanie sprawozdania nt. relacji UE z Chinami. Parlament podkreśla, że wspólne działania obu stron powinny opierać się na poszanowaniu wartości takich jak promowanie praw człowieka. W sprawozdaniu zaznaczono, iż sytuacja Tybetańczyków pogorszyła się w ciągu kilku ostatnich lat. Sytuacja Ujgorów wysyłanych do „obozów reedukacji politycznej” również wygląda niepokojąco. Parlament wzywa zatem Chiny do zajęcia się kwestiami poruszonymi w dialogu na temat praw człowieka, wypełnienia międzynarodowych zobowiązań i przestrzegania własnych konstytucyjnych gwarancji poszanowania praworządności. Dlatego Parlament zachęca Hong Kong i władze rządowe do wznowienia reformy ordynacji wyborczej w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie demokratycznego, sprawiedliwego i przejrzystego systemu wyborczego. Przypomina również o kreowaniu synergii między chińską inicjatywą nowego szlaku jedwabnego a unijną inicjatywą mającą poprawić łączność między Europą a Azją. Sprawozdawcą cieniem raportu jest poseł Julia Pitera.

Wtorek, 11 września, godz. 18.00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 12 września, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Sytuacja na Węgrzech

We wtorek, podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się debata o stanie praworządności na Węgrzech. Jest to reperkusja raportu poseł Sargentini (Zieloni) ws. „propozycji wzywającej Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego pogwałcenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia”. Raport jest własną inicjatywą posłanki, został jednak poparty przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Składa się on z szeregu opinii niezależnych instytucji międzynarodowych, co daje mu status relatywnie obiektywnego. Jeśli podczas głosowania plenarnego raport zostanie przyjęty większością 2/3 głosów posłów obecnych na sali, a Rada UE przychyli się do wniosku Parlamentu, to Węgrów czeka t aka sama procedura o stwierdzenie naruszenia praworządności, jaka jest obecnie wdrożona wobec Polski. Głosowanie prawdopodobnie odbędzie się w czwartek w zależności od decyzji ekspertów prawnych PE.

Wtorek, 11 września, godz. 15.00, Parlament Europejski, Strasburg