Studio radiowe PE będzie nosiło imiona dwóch dziennikarzy zamordowanych w grudniu w zamachu

Parlament uczcił, 11 listopada, pamięć dwóch dziennikarzy zamordowanych w grudniu w zamachu w Strasburgu: Antonio Megalizziego i Bartosza Orent-Niedzielskiego, nadając ich imiona swojemu studiu radiowemu.

Posłowie nadali studiu radiowemu nr 1 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu imiona Bartosza Orent-Niedzielskiego i Antonio Megalizziego, dziennikarzy radiowych zamordowanych podczas ataku terrorystycznego 11 grudnia 2018 roku w Strasburgu.

Tablicę pamiątkową odsłonił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani w obecności członków rodzin obu dziennikarzy.

Tajani powiedział: „Antonio i Bartosz byli częścią nas. Zawsze będziemy bronić wartości, które były również ich wartościami”.

Parlament wzmacnia zdolność reakcji UE na katastrofy

Pożary lasów, burze i powodzie w 2017 i 2018 r poddały mechanizm obrony cywilnej UE trudnej próbie. Z tego względu, Parlament Europejski przyjął we wtorek, 12 listopada, nowelizację, która unowocześni system.

Poseł Janusz Lewandowski poparł nowe przepisy. Pozwolą one państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.

Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów („RescEU”), takich jak samoloty do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego do wykorzystania we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. RescEU zostanie uruchomiony decyzją Komisji Europejskiej, gdy państwo członkowskie znajdujące się w sytuacji klęski żywiołowej nie będzie miało wystarczających zasobów, aby skutecznie zareagować.

Posłom udało się również przeforsować utworzenie, z wykorzystaniem istniejących już struktur, unijnej „sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności” w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, na przykład w dziedzinie zarządzania, oraz współpracy eksperckiej i badawczej.

Zapowiedzi tygodnia

Przyszłość polityki spójności – PE przyjmuje wspólne przepisy do 7 funduszy

W przyszłą środę podczas sesji plenarnej Parlament Europejski zagłosuje nad Rozporządzeniem ustanawiającym wspólne przepisy do siedmiu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Rozporządzenie to ustanawia wspólne zasady zarządzania powyższymi funduszami w nowym okresie finansowania 2021-2027. Część z zasad stanowić będzie kontynuację dobrych praktyk z poprzedniego okresu finansowania 2014-2020, wzbogacone zostaną jednak o szereg rozwiązań innowacyjnych, takich jak uproszczenia czy też lepsze synergie pomiędzy różnymi instrumentami budżetowymi Unii Europejskiej.

Debata i głosowanie: środa 13 lutego, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027 – głosowanie w Komisji Rozwoju Regionalnego

W czwartek podczas specjalnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego zostanie przeprowadzone głosowanie nad Rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Fundusze te mają na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami. Inwestycje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności wspierać mają przede wszystkim innowacje, małe przedsiębiorstwa, sieci transportowe, technologie cyfrowe, modernizację przemysłu oraz ochronę środowiska.

Głosowanie: czwartek, 14 lutego, godz. 9:00, sala S1, Parlament Europejski, Strasburg

Unia celna – bariera ochronna Unii Europejskiej

W przyszłym tygodniu odbędzie się debata oraz głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE. Szczelność systemu celnego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla finansów UE, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa produktów oraz ochrony europejskich konsumentów. Niemniej jednak zbyt skomplikowane przepisy i procedury celne stanowią olbrzymie obciążenie dla przedsiębiorców, w szczególności dla MŚP. W sprawozdaniu znalazł się również zapis mówiący to tym, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, w systemie celnym nie mogą powstać żadne luki umożliwiające nielegalny handel lub uchylanie się od regulowania należności publicznoprawnych przewidzianych w prawie UE. Prace nad dokumentem z ramienia EPL koordynował europoseł Adam Szejnfeld.

Debata i głosowanie: czwartek, 14 lutego, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg