Parlament Europejski przyjął korzystne dla obywateli UE stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE

Za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu odpowiada dwóch europosłów Platformy Obywatelskiej – Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski. Jest to wyraz silnej pozycji PO w instytucjach unijnych, ponieważ raport w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych UE uznawany jest za jeden z najważniejszych dokumentów tej kadencji.

Sprawozdanie przedstawia uszczegółowione stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z rządami państw członkowskich Unii Europejskiej. Parlament pokazuje swoją wizję jak powinien wyglądać nowy budżet europejski, prezentując szczegółowe liczby dla poszczególnych polityk unijnych, sprzeciwiając się tym samym radykalnym cięciom zaproponowanym przez Komisję Europejską. Posłowie proponują m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) – co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27.

Za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu odpowiada dwóch europosłów Platformy Obywatelskiej – Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski. Jest to wyraz silnej pozycji PO w instytucjach unijnych, ponieważ raport w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych UE uznawany jest za jeden z najważniejszych dokumentów tej kadencji.

Dziś europarlament przyjął stanowisko ws. budżetu UE 2021-27, wypracowane z udziałem silnej delegacji PO. Znacznie korzystniejsze dla Polski niż wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej. Niestety obecny rząd ma słabe karty w rozgrywce o pieniądze dla Polski” – powiedział po głosowaniu Janusz Lewandowski.

Dzięki tym wpływom stanowisko Parlamentu Europejskiego silnie podkreśla potrzebę utrzymania poziomu finansowania dwóch głównych polityk Unii Europejskiej – polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Dlatego też europosłowie Platformy Obywatelskiej stają w obronie beneficjentów, inwestycji, polityki spójności, oraz funduszy dla rolników, sprzeciwiając się cięciom zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Dzisiejsze głosowanie potwierdziło, że Parlament Europejski jest przygotowany do rozpoczęcia negocjacji w sprawie korzystnego dla Unii Europejskiej nowego wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Parlament podtrzymał swoje stanowisko, że nie można finansować nowych zadań ograniczając dobrze funkcjonujące polityki takie jak polityka spójności i wspólna polityka rolna!”- powiedział Jan Olbrycht

Głosowanie zakończyło trwający wiele miesięcy trudny proces uzgadniania wspólnego stanowiska. Misja powierzona polskim europosłom została zakończona sukcesem – udało się pogodzić skrajnie rozbieżne oczekiwania grup politycznych.

Nowe ramy finansowe będą obowiązywać w latach 2021-27. Obecne ramy finansowe na lata 2014-2020 zostały zaprojektowane przez Janusza Lewandowskiego, jako ówczesnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu, dzięki którym Polska otrzymuje dziś największe środki unijne w historii w wysokości 500 miliardów złotych.

Obecne ramy finansowe na lata 2014-2020 zostały zaprojektowane przez Janusza Lewandowskiego, jako ówczesnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu, dzięki którym Polska otrzymuje dziś największe środki unijne w historii w wysokości 500 miliardów złotych.

Vmff

Img 3432

Zapowiedzi tygodnia

PE głosuje nad projektem nowego wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE

Europosłowie będą debatować we wtorek nad projektem sprawozdania w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021–2027 oraz zasobów własnych UE. Głosowanie nad dokumentem zaplanowano w środę. Sprawozdanie przedstawia szczegółowe stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z rządami państw UE (Rada UE) i proponuje kwoty dla poszczególnych programów sektorowych. Posłowie proponują w nim m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) – co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27, sprzeciwiając się jednocześnie zaproponowanym przez Komisję Europejską radykalnym cięciom środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną, co odzwierciedla oczekiwania obywateli UE. Stałymi sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego ds . WRF i zasobów własnych UE są Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski.

Debata, wtorek 13 listopada godz. 9.00, sala plenarna, PE, Strasburg

Głosowanie: środa 14 listopada, godz 12.30, sala plenarna

Press point: środa 14 listopada, godz.15.00, Vox Box przy sali plenarnej

Prawa podróżujących koleją

Podczas sesji plenarnej odbędzie się debata i głosowanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Eurodeputowani będą głosowali nad wzmocnieniem praw pasażerów oraz zwiększeniem transparencji informacji o połączeniach. Posłowie PO – Róża Thun (sprawozdawczyni-cień w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) oraz Elżbieta Łukacijewska i Marek Plura(zajmujący się tym tematem w Komisji Transportu) zaproponowali szereg rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów, w tym rozciągnięcie przepisów chroniących niepełnosprawnych na wszystkie rodzaje kolei i ułatwienia dla podróżujących z rowerami. Deputowani zabiegają o większą konkurencję na rynku kolejowym, a także spadek cen i wzrost dostępności biletów na trasy międzynarodowe.

Debata: Środa, 14 listopada,godz. 15:00, sala plenarna, PE Strasburg

Głosowanie: Czwartek, 15 listopada, godz. 12:00, sala plenarna

Cyfryzacja i kraje rozwijające się

Cyfryzacja ma potencjał bycia istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, niestety kraje rozwijające się tracą szanse na wykorzystanie kapitału ludzkiego do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju dzięki nowym technologiom. W konsekwencji strategii Komisji Europejskiej w sprawie włączenia digitalizacji do polityki rozwojowej UE, a także oświadczenia komisarz Marii Gabriel, że Europa ma za zadanie pomóc Afryce w zbudowaniu jednolitego rynku cyfrowego, tak aby e-handel mógł utorować drogę do tworzenia miejsc pracy, Parlament Europejski przygotował raport dotyczący tego zjawiska. W poniedziałek odbędzie sie krótka prezentacja, a we wtorek głosowanie nad propozycją rezolucji Parlamentu o wpływie cyfryzacji na państwa rozwijające się. Autorem projektu jest Bogdan Wenta, koordynator EPL w Komisji DEVE.

Wtorek, 13 listopada, godz. 12:00, sala plenarna, Strasburg

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej

Podczas sesji plenarnej odbędzie się debata i głosowanie w sprawie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Wielomiesięczne negocjacje z Radą, które prowadził przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Jerzy Buzek miały na celu ułatwić osiągnięcie europejskich celów w zakresie łączności i zapewnić wszystkim obywatelom w UE dostęp do możliwie najlepszego łącza internetowego, sprzyjać wdrożeniu sieci 5G poprzez zapewnienie dostępności widma radiowego, ułatwiać budowanie nowych stacjonarnych sieci o bardzo dużej przepustowości dzięki bardziej przewidywalnym regułom współinwestowania i promowaniu dzielenia się ryzykiem przy ich wdrażaniu. Zgodnie z propozycją Róży Thun (sprawozdawczyni-cień w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) w Kodeksie zapisano też, że koszty międzynarodowych połączeń telefonicznych w obrębie UE nie będą wyższe niż 19 centów za minutę (+VAT) przy równoczesnym zachowaniu zasad konkurencyjności oraz wspieraniu innowacji i inwestycji.

Środa, 14 listopada, godz. 9.00, sala plenarna, PE, Strasburg

Zarządzanie Unią Energetyczną i nowe cele na 2030

Podczas sesji plenarnej odbędzie się debata i głosowanie plenarne wyników negocjacji między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną, dyrektywy o odnawialnych źródłach energii – wprowadzającej cel 32% udziału OZE w unijnym miksie energetycznym w 2030 roku – oraz dyrektywy o efektywności energetycznej – nakładającej cel 32,5% do roku 2030 w zakresie zmniejszenia zużycia energii w UE. Za negocjacje rozwiązań we wszystkich trzech aktach legislacyjnych z ramienia PE odpowiedzialny był przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Jerzy Buzek.

Kultura w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie opinii ws. wniosku dotyczącego rozporządzenia odnośnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Brak konkretnego odniesienia do kultury w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód we wspieraniu inwestycji kulturalnych. Omawiany wniosek odnosi się do dziedzictwa kulturowego, lekceważy jednak kulturę jako całość. Nie odnosi się bowiem do wkładu kultury w rozwój lokalny i regionalny, mimo iż są to aspekty ściśle powiązane z kwestiami edukacji, włączenia społecznego i innowacji. Posłowie CULT podkreślają w związku z tym, że różnorodny wkład, który wnosi kultura do edukacji i nauczania poprzez rozwój kompetencji i know-how , do rozwoju gospodarczego poprzez przemysły kreatywne i sztukę, a także do włączenia społecznego poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społeczności, stanowią silne uzasadnienie dla zawarcia bezpośredniego odniesienia do kultury w ramach proponowanych celów tematycznych. Sprawozdawcą opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Czwartek, 15 listopada, godz. 8.30-9.00, PE, Strasbourg