Oświadczenie posłów PO do PE w związku z wystąpieniem prezydenta A. Dudy w Kamiennej Górze

My, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej, z najwyższym oburzeniem przyjęliśmy wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy w Kamiennej Górze w dniu 12.03. br., w którym Prezydent przyrównał członkostwo Polski w Unii Europejskiej do utraty przez Polskę niepodległości w wyniku zaborów.

To skandaliczne porównanie jest nie tylko całkowicie bezpodstawne i pozbawione sensu, ale też sprzeczne z odczuciami milionów Polaków. Polska weszła do Unii Europejskiej na mocy suwerennej decyzji wyrażonej przez ogromną większość naszych obywateli w ogólnonarodowym referendum. Unia Europejska, zbudowana na fundamencie wspólnych wartości, nie jest zaborcą, lecz wspólnotą demokratycznych państw. Jest też wielką szansą na bezpieczny i pomyślny rozwój naszej Ojczyzny, o czym marzyły pokolenia Polaków.

Stanowczy sprzeciw i oburzenie budzą insynuacje Prezydenta, że jakoby obecnie o naszych sprawach „decyduje się gdzieś daleko, w odległych stolicach”, że to „tam zabiera się pieniądze, które my wypracowujemy”, i że „tak naprawdę pracujemy na rachunek innych”. Trudno o bardziej zafałszowany obraz stosunków łączących Polskę z Unią. Polska  w pełni suwerennie decyduje o swoich sprawach i w suwerenny sposób dzieli się z innymi państwami UE odpowiedzialnością za losy naszego kontynentu. Polska jest zarazem, jak wszyscy wiemy, największym beneficjentem unijnego budżetu – w latach 2004-2017 nasz kraj otrzymał z Unii Europejskiej netto niemal 100 mld euro.

Pomijanie tych oczywistych faktów przez głowę państwa polskiego jest głęboko sprzeczne z polską racją stanu.  Kłamliwa i nieodpowiedzialna wypowiedź Prezydenta wynika więc albo z kompromitującego braku elementarnej wiedzy, albo – co gorsza – stanowi element świadomej kampanii dezinformacyjnej, mającej na celu zohydzenie i oczernienie UE w oczach Polaków. Może też świadczyć o przygotowywaniu polskiego społeczeństwo do podjęcia przez obecną władzę decyzji o wyjściu Polski z Unii Europejskiej.

Z cała mocą podkreślamy, że jest to działanie godzące w najbardziej żywotne interesy naszego kraju.

Nie pozwolimy na to i będziemy stanowczo protestować przeciwko wszelkim próbom podważania zaufania Polaków do UE. Dlatego wzywamy pozostałych polskich europosłów, w tym zwłaszcza posłów PiS, do odcięcia się od nieodpowiedzialnej i szkodliwej wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wzywamy zarazem Prezydenta do wycofania się z tej skandalicznej wypowiedzi i powstrzymania się w przyszłości od działań szkodzących polskiej racji stanu.

Posłowie PO do Parlamentu Europejskiego.

29196766 10157276622828642 5363839657878487040 N

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Projektowanie i uzgadnianie wieloletnich ram finansowych to nigdy nie jest business as usual. Zawsze są jakieś szczególne okoliczności: albo historyczne rozszerzenie Unii Europejskiej, albo – tak jak przy obecnie obowiązujących ramach finansowych – głębia kryzysu i rozmowy o Grexicie. Teraz okolicznością szczególną jest Brexit. Znika jeden z płatników netto, ale znika też najbardziej zagorzały zwolennik utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania Unii Europejskiej. Nasze dwa raporty idą w parze. Wiemy doskonale, że pozycja Parlamentu Europejskiego w obu tych kwestiach nie jest taka sama. Najsilniejszą pozycję mamy w budżetach rocznych. W przypadku wieloletnich ram finansowych potrzebna jest zgoda Parlamentu, a w przypadku środków własnych – jedynie konsultacja z Parlamentem. My nie tylko pozycjonujemy Parlament. My także chcemy ośmielić Komisję, a szczególnie ermutigen Herrn Oettinger, żeby złożył ambitną propozycję 2 maja, czyli taką, która nie narazi nas na tego typu problemy, jakie sam przeżywałem w latach 2013–2014, kiedy brakowało środków na wypłaty dla zrealizowanych programów unijnych. Nasze dwa raporty łączy też wola zakończenia negocjacji przed wyborami europejskimi. To jest niezwykle ambitne zadanie, zważywszy że poprzednio negocjacje trwały 2,5 roku, a nam zostaje 9 miesięcy na ostateczne uzgodnienia, czyli jest potrzebna wielka wola polityczna i synchronizacja kalendarzy wszystkich instytucji unijnych, bo motyw jest szlachetny, żeby nie było opóźnień, żeby nie zmarnować początków następnej perspektywy, tak jak de facto zmarnowane zostały lata 2015, 2016, a nawet 2017. Po stronie środków własnych, którymi zajmowałem się razem z Gérardem Deprez, mamy paradoks. System jest niezwykle mocno krytykowany, ale od końca lat 1980. bardzo stabilny. Jest nieprzejrzysty, niezrozumiały i rzeczywiście wymusza logikę juste retour. Powoduje postrzeganie negocjacji budżetowych jako gry o sumie zerowej, a składki jako kosztu, a nie inwestycji w przyszłość własnego kraju i całej Unii Europejskiej. Jestem swoistą living memory of ostatniej propozycji, która opiewała na dwa nowe środki własne, czyli uproszczony VAT i podatek od transakcji finansowych i opiewała również na zasadnicze uproszczenie całego systemu. Niewiele z tego zostało, ale pod wpływem nacisku Parlamentu Europejskiego powołana została grupa wysokiego szczebla pod kierownictwem pana Montiego i my czerpiemy z jej dorobku. Czerpiemy z dorobku grupy Montiego. Wiedząc, że ponawiamy propozycję w nieco lepszym klimacie – w tej chwili już nie ma takiego zaciskania pasa jak w latach 2011–2013 – szanujemy fiskalną suwerenność państw członkowskich. Wiemy, że wszystkie decyzje w zakresie środków własnych muszą być zatwierdzane, ratyfikowane przez parlamenty narodowe. Ale otwieramy się na możliwość przemyślenia systemu, bo tutaj w Parlamencie Europejskim też są ludzie wybrani przez ludzi w 28 krajach – ciągle jeszcze w 28 krajach – więc można tutaj przenieść zasadę no taxation without representation. Postulujemy własny koszyk środków własnych. Niektóre powtarzamy. Pojawia się seigniorage, który jest  najbardziej kontrowersyjny. Postulujemy specjalną rezerwę i odejście od rabatów oraz korektur. Ale przede wszystkim jeszcze raz dziękuję swojemu współsprawozdawcy Gerardowi Deprez, wszystkim doradcom i wszystkim kontrsprawozdawcom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu raportu”.

Interwencja Pana Janusza Lewandowskiego podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu, przed głosowaniem nad jego sprawozdaniem w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (13.03.2018)

Link do widea:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1520950601007#

Agenda sesji plenarnej

Zasoby własne budżetu UE

Podczas najbliższej sesji plenarnej będzie miała miejsce debata oraz głosowanie nad raportem w sprawie zasobów własnych wspólnotowego budżetu. Dokument określa rodzaje dochodów UE i metody ich obliczania – jest to jeden z najważniejszych dokumentów budżetowych tej kadencji. Obowiązujący dziś system wymaga zmian – jest zbyt skomplikowany, nieprzejrzysty i kontrowersyjny, co wywołuje napięcia polityczne pomiędzy państwami członkowskimi. Po głosowaniu nad raportem przewidziana jest konferencja prasowa. Autorem raportu i stałym sprawozdawcą PE w sprawie zasobów własnych UE jest Janusz Lewandowski.

Wtorek, 13 marca, godz. 15:00 – debata; Środa, 14 marca, godz. 12:00 – głosowanie; Środa, 14 marca, godz. 14:00 – konferencja prasowa w Daphné Caruana Galizia room, LOW N-1/201. PE, Strasbourg

Budżet UE po 2020 – oczekiwania Parlamentu

Podczas nadchodzącej sesji plenarnej posłowie przyjmą sprawozdanie prezentujące ich oczekiwania w stosunku do następnego wieloletniego budżetu Unii po 2020 roku. Parlament opowiada się jasno za kontynuacją ambitnej agendy dla UE-27: sprzeciwia się cięciom polityki spójności i polityki rolnej, sugeruje wzmocnienie programów wspierających badania naukowe, MiŚP i młodzież, oraz identyfikuje nowe wyzwania związane z kwestiami obronności i bezpieczeństwa oraz w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Przedstawia także szereg propozycji dotyczących polepszenia funkcjonowania WRF i wyraża gotowość do natychmiastowego przystąpienia do rozmów z innymi instytucjami w celu osiągnięcia porozumienia jeszcze przed wyborami do PE w 2019 roku. Stałym sprawozdawcą Parlamentu w sprawie WRF i autorem raportu jest Jan Olbrycht.

Debata: wtorek 13 marca godz. 15:00; głosowanie: środa 14 marca, sala plenarna, PE, Strasbourg

Decyzja ws. finansowania Młodzieżowej Orkiestry UE

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują w czwartek nad przyznaniem dofinansowania dla Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (EUYO) w ramach Programu Kreatywna Europa do końca 2020 r. Orkiestra istnieje od 1976 r. i umożliwia utalentowanym europejskim muzykom wspólne granie na całym świecie, pozwalając na promowanie europejskiej kultury. Bogdan Wenta koordynuje prace nad zmianą programu Kreatywna Europa z ramienia Grupy EPL.

Debata: Środa 14 marca, godz. 15:00-23:00; głosowanie: czwartek, 15 marca, godz. 12.00, sala plenarna, PE, Strasburg

O kwalifikacjach kierowców

Podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się debata oraz głosowanie nad raportem dot. Wstępnej kwalifikacji i okresowych szkoleń kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy. Dyrektywa ma głównie na celu poprawę jakości szkoleń dla nowych kierowców zawodowych oraz zachowanie i doskonalenie umiejętności wśród tych już pracujących. Ponadto porusza problemy wzajemnej uznawalności kwalifikacji i praw jazdy między państwami członkowskimi. W grudniu 2017 zakończyły się rozmowy trójstronne w tym temacie – głosowanie w Parlamencie będzie ostateczną zgodą na wprowadzenie w życie wynegocjowanego kompromisu. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL jest Elżbieta Łukacijewska, członkini Komisji Transportu i Turystyki.

Debata, poniedziałek 1 marca, godz. 17:00-23:00; głosowanie: wtorek, 12 marca, godz.: 12.30, sala plenarna, PE, Strasburg

Nowa Komisja TAX3 – skład i rozpoczęcie prac

W środę Parlament Europejski będzie głosował w sprawie składu nowopowstałej Komisji Specjalnej ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3). Na 45 pełnych członków Komisji, 14 będzie pochodzić z Grupy EPL, a prace Komisji będą trwały rok. Zadaniem jej członków będzie sprawdzenie, czy Komisja Europejska i państwa członkowskie wywiązują się z zaleceń przygotowanych przez Parlament Europejski podczas prac w komisji śledczej PANA oraz komisjach specjalnych TAXE i TAX2. Ponadto, komisja TAX3 pochyli się nad doprecyzowaniem współpracy z Wielką Brytanią oraz podległymi jej terytoriami w sprawach podatkowych po Brexicie. Członkiem tej Komisji będzie Prof. Dariusz Rosati.

Środa, 14 marca, godz. 12:00, głosowanie, sala plenarna, PE, Strasburg

Krwawe minerały

W czwartek odbędzie się debata w związku z pytaniem zadanym Komisji Europejskiej przez posłów z komisji Rozwoju PE dotyczącym tzw. krwawych minerałów. Krwawe minerały to surowce, które wydobywane są w rejonach wojny, a pozyskane z nich pieniądze finansują kolejne konflikty zbrojne. Pytanie skupia się na środkach towarzyszących, które są finansowane przez Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i mają na celu promowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Bogdan Wenta jest odpowiedzialny za kwestie związane z krwawymi minerałami z ramienia Grupy EPL.

Czwartek, 15 marca, godz. 9.00, sala plenarna, PE, Strasburg