Posiedzenie Komisji Budżetowej

15 czerwca odbędzie się spotkanie członków Komisji Budżetowej, które zostanie poświęcone bardzo ważnej kwestii utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020, której sprawozdawcą z ramienia frakcji EPL jest poseł Jan Olbrycht.
Ponadto, na posiedzeniu zostaną omówione następujące tematy: przyszłość stosunków AKP-UE po roku 2020, instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych, kontrola budżetowa finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE, projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2016 r.: uwzględnienie w budżecie nadwyżki za rok budżetowy 2015, uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na wniosek Belgii, a także polityka w zakresie nieruchomości.

Posiedzenie Komisji ITRE

W dniach 13 i 14 czerwca odbędą się posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, podczas których najważniejszym punktem będzie wysłuchanie publiczne na temat „Spojrzenie na przemysł 4.0 z uwzględnieniem wpływu robotyki i technologii dużych zbiorów danych na przemysł”, a także wymiana poglądów z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, w ramach usystematyzowanego dialogu.
Oprócz tego posłowie omówią takie kwestie jak: nowa struktura rynku energii, etykietowanie efektywności energetycznej, budżet na rok 2017 – upoważnienie do rozmów trójstronnych, zmiana dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, opakowania i odpady opakowaniowe, składowanie odpadów, priorytety ITRE w odniesieniu do budżetu na rok 2017. Ostatnia dyskusja dotyczyć będzie ważnej kwestii systemu ETS, którego celem jest regulacja handlu i emisji CO2 w Unii Europejskiej.