Posiedzenie Komisji ITRE

W dniach 20 i 21 kwietnia odbędą się posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, podczas których posłowie przedyskutują kilka istotnych propozycji, szczególnie w kontekście nowej struktury rynku energii. Tematy przewidziane do dyskusji 20 kwietnia to między innymi wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii oraz środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (tzw. SoS, raport Jerzego Buzka), jak również ustanowienie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie energii. Ponadto przedstawione zostaną sprawozdania z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dotyczące postępów w dziedzinie energii odnawialnej.

Następnego dnia odbędzie się wymiana poglądów z Günterem Oettingerem, komisarzem ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w ramach ustrukturyzowanego dialogu między Parlamentem a Komisją Europejską. Zaplanowano również debatę na temat stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii oraz o konieczności wywiązywania się z odpowiedzialności, odszkodowań i zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. Posiedzenie zwieńczy publiczne wysłuchanie na temat roli magazynowania energii w przyszłym systemie energetycznym UE.