Komisja ITRE zatwierdza porozumienia ws. reformy rynku energii elektrycznej w UE

Poseł Janusz Lewandowski wziął udział w glosowaniach w Komisji ds. Przemysłu, Badań naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE), 23 stycznia, które dotyczyły reformy rynku energii elektrycznej w UE.

Komisja zatwierdziła trzy porozumienia zawarte z Radą UE. Oznacza to, że wkrótce wejdą w życie nowe reguły określające: sposób funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej; jak chronić obywateli przed nagłymi przerwami w dostawach energii elektrycznej; prerogatywy Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Nowe reguły przyczynią się do przejścia na czystszą produkcję energii elektrycznej i sprawią, że rynek energii elektrycznej stanie się bardziej konkurencyjny.

Porozumienia te będą teraz musiały zostać oficjalnie zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, jak również przez Radę. Parlament powinien głosować nad tymi aktami podczas sesji plenarnej w dniach 25-28 marca 2019 r.

Zapowiedzi tygodnia

Wspólne zasady zarządzania funduszami na rzecz rozwoju regionalnego

We wtorek, posłowie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) zagłosują nad rozporządzeniem ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Jest to szczególnie ważny dokument, gdyż ujednolica on sposoby zarządzania tymi funduszami, zapewnia lepsza synergie pomiędzy nimi oraz wprowadza do nich szereg innowacji, między innymi uproszczenia w korzystaniu funduszy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać wraz z nowym wieloletnim budżetem UE na lata 2021-2027. Delegację PO-PSL w komisji REGI reprezentuj e poseł Krzysztof Hetman.

Wtorek, 22 stycznia, godz.: 9.00, sala JAN 4Q1

Więcej funduszy na kulturę w UE

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) posłowie przedyskutują temat nowego programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027. Projekt programu przewiduje podwojony budżet wysokości 2,8 mld euro. Zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować MŚP i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury. Za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL odpowiedzialny jest poseł Bogusław Sonik.

Wtorek, 22 stycznia godz. 15:00-18:30, sala ASP 1G3

Komisja Petycji z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich

Posłowie Komisji Petycji omówią we wtorek serię petycji, które wpłynęły z Polski i dotyczą wolności wypowiedzi i zwolnień dziennikarzy z mediów publicznych oraz reformy sądownictwa w Polsce. Gościem Komisji będzie Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, a polską delegację w Grupie EPL w komisji reprezentują posłowie Jarosław Wałęsa i Julia Pitera.

Wtorek, 22 stycznia, godz. 14.30 sala: ASP3 G3

Impuls dla rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego

W środę na posiedzeniu Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie nad rozporządzeniem znoszącym dodatkowy okres ochronny na produkcję leków generycznych przez europejskie firmy na eksport poza teren Unii Europejskiej. Nowe zapisy pozwolą na szybszy dostęp do leków generycznych i biopoodbnych dla pacjentów na rynku unijny. Na nowych rozwiązaniach skorzysta polski sektor farmaceutyczny, który będzie mógł na równi konkurować na rynkach krajów trzecich oraz od pierwszego dnia ustania ochrony na terenie Unii oferować tańsze leki generyczne polskim pacjentom. Członkiem Komisji Prawnej zaangażowanym w prace nad dokumentem jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący grupy EPL.

Środa, 23 stycznia, godz.: 10.00, sala ASP 3E2

Kultura i edukacja w Instrumencie Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie opinii ws. wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. W przyszłym, wieloletnim budżecie UE, instrument ten ma stać się głównym narzędziem, za pomocą którego UE będzie przyczyniać się do eliminacji ubóstwa oraz wspierania demokracji i zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich. Posłowie CULT akcentują w opinii rolę jaką kultura i edukacja odgrywają w dyplomacji i współpracy międzynarodowej i rozwojowej, jak również przypominają o konieczności wzmocnienia międzynarodowego wymiaru programów Erasmus+, Kreatywna Europa, czy Horyzont 2020 oraz dotrzymania należytej spójności działań Instrumentu z nowymi generacjami tychże programów. Sprawozdawcą opinii z ramienia Grupy EPL jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 22 stycznia, godz. 9:00, sala ASP 1G3

Europejski Korpus Solidarności

We wtorek, posłowie Komisji Rozwoju (DEVE) zagłosują nad projektem opinii do rozporządzenia ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności”. Program, który przewidziano na lata 2021–2027, ma umożliwić co najmniej 350 tys. młodym Europejczykom wspieranie społeczności w potrzebie w drodze wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. Do Europejskiego Korpusu Solidarności zostanie włączony wolontariat mający na celu wspieranie pomocy humanitarnej w państwach trzecich, który dotychczas funkcjonował w ramach odrębnej inicjatywy. Prace w komisji z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Adam Szejnfeld.

Wtorek, 22 stycznia, godz. 9:45, sala PHS 5B001