Posiedzenie Komisji ITRE

Pan poseł Janusz Lewandowski wziął udział we wtorek 24 kwietnia w glosowaniach w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego. Następujące opinie zostały przyjęte: ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE; swobodny przepływ danych nieosobowych w UE; równość językowa w erze cyfrowej; przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

W środę 26 kwietnia posłowi z Komisji ITRE dyskutowali nad dwiema kolejnymi opiniami, które odnoszą się do europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej. Wyznacza ona ambitny cel, by do 2050 r. emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu było co najmniej o 60% niższe niż w roku 1990, a następnie stopniowo i konsekwentnie ograniczane aż do poziomu zerowego.

W ramach tej strategii Komisja Europejska zaproponowała między innymi zmianę norm emisji dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów użytkowych oraz nowe reguły dot. zamówień publicznych.

Zapowiedzi tygodnia

Komisja zatrudnienia decyduje o Pakiecie Mobilności

W środę Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) zagłosuje nad 2 opiniami będącymi częścią Pakietu Mobilności. Członkowie komisji podejmą decyzje dotyczące zasad, na jakich w przyszłości firmy będą musiały stosować wobec kierowców przepisy dotyczące delegowania pracowników. Zgodnie z przewidywaniami tranzyt powinien zostać wyłączony spod stosowania dyrektywy o delegowaniu. W przypadku kabotażu zasady delegowania będą obejmowały kierowców od dnia pierwszego. Nadal trwają negocjacje nad rozwiązaniami w transporcie międzynarodowym. Europosłowie zagłosują także nad zasadami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynków. Opinia przedłożona pod glosowanie przewiduje utrzymanie obecnych zasad w tym zakresie, wprowadzenie inteligentnych tachografów we wszystkich pojazdach już w 2021 roku oraz zakazu odbierania 45 godzinnych lub dłuższy odpoczynków w kabinie. Prace w Komisji EMPL koordynuje europosłanka Danuta Jazłowiecka.

Środa, 25 kwietnia, godz. 14:30, sala PHS 1A002, Parlament Europejski, Bruksela

Delegowanie pracowników

W środę 25 kwietnia członkowie Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) zagłosują nad porozumieniem osiągniętym między PE a Radą UE ws. rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Porozumienie, będące wynikiem kilkumiesięcznych negocjacji, przewiduje ograniczenie delegowania na minimalnych zasadach do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy). Po tym okresie firmy delegujące będą musiały stosować prawo pracy kraju przyjmującego z wyjątkiem zasad dotyczących zawierania i rozwiazywania umów oraz pracowniczych programów emerytalnych. Od dnia pierwszego delegowania pracownicy, oprócz stawek minimalnych, otrzymają także wszelkie dodatki i bonusy przysługujące pracownikom lokalnym. Firmy oprócz ogólnie obowiązujących układów zbiorowych będą musiały stosować także przepisy obowiązujące w poszczególnych regionach lub sektorach. To znacznie utrudni funkcjonowanie sektora MŚP. Zgodnie z porozumieniem nowe zasady obejmą sektor transportu w momencie obowiązywania zasad wynikających z przepisów sektorowych (lex specialis). Nowe zasady dotyczące delegowania powinny zacząć obowiązywać w połowie 2020 roku. Europosłanka Danuta Jazłowiecka koordynuje prace nad tym tematem z ramienia delegacji PO-PSL.

Środa, 25 kwietnia, godz. 14:30, sala PHS 1A002, Parlament Europejski, Bruksela

Porównanie funkcjonowania sądów w krajach Unii

Posłowie Komisji  Prawnej PE będą głosowali we wtorek nad sprawozdaniem na temat raportu Komisji Europejskiej w sprawie postępowań cywilnych, handlowych i administracyjnych przed sądami w UE. Raport ten, tzw. Justice Scoreaborad porównuje długość postępowań, ich ilość, sprawność wymiarów sprawiedliwości oraz zawiera zestawienia dotyczące niezależności sędziów w krajach członkowskich. Polski wymiar sprawiedliwości prezentuje się dobrze na tle innych państw. Jedynym obszarem, w którym wyniki polskich sądów odstają od unijnej czołówki są sprawy związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz wprowadzeniem nowoczesnych technologii. Dane i informacje w zestawieniu KE pochodzą z 2016 roku. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Tadeusz Zwiefka.

Wtorek, 24 kwietnia, godz.: 10.00, sala PHS 5P001, PE, Bruksela

Frans  Timmermans na posiedzeniu Komisji Prawnej

W poniedziałek europosłowie z Komisji Prawnej rozpoczną posiedzenie dyskusją z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Będzie to okazja do zadania pytań w obszarze lepszego stanowienia prawa, relacji międzyinstytucjonalnych, kwestii związanych z przestrzeganiem państwa prawa oraz Karty Praw Podstawowych. Członkiem Komisji Prawnej jest poseł Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.

Poniedziałek, 23 kwietnia, godz.: 15.00, sala PHS 5P001, PE, Bruksela

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

Na środowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie sprawozdania ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. CULT po raz pierwszy zajął się w sposób całościowy zagadnieniem dostępu i uczestnictwa w kulturze. Zasięg tematyczny sprawozdania jest zdecydowanie szerszy niż wskazywałby jego tytuł. Sprawozdanie dotyka, bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz, zdecydowanie kluczowego, problemu barier edukacyjnych. Autorem sprawozdania jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Środa, 25 kwietnia, godz. 9.00-10.30, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

Adekwatne wsparcie dla sektora kultury i edukacji w budżecie UE na 2019 rok

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się dyskusja nad projektem opinii w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu UE na rok 2019. Nieustannie kluczowym dla Komisji Kultury i Edukacji pozostaje, aby w budżecie UE, sektory kultury i kreatywny otrzymały adekwatne wsparcie w ramach różnych inicjatyw oraz aby programom w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznano środki finansowe umożliwiające ich prawidłowe i pełne wdrażanie. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynuje poseł Bogdan Zdrojewski.

Środa, 25 kwietnia, godz. 15.00-16.00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

Wzmacnianie i ochrona społeczeństwa obywatelskiego w EU

W środę odbędzie się konferencja poświęcona możliwościom stworzenia instrumentu finansowania z budżetu EU, który będzie miał na celu wspieranie organizacji pozarządowych, które walczą o europejskie wartości, takie jak demokracja, praworządność czy prawa podstawowe. W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do utworzenia Europejskiego Instrumentu Wartości (EIW) – nowego mechanizmu finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do wygospodarowania na ten cel blisko półtora miliarda euro w siedmioletnim budżecie po 2020. Inicjatorem prac nad rezolucją i koordynatorem prac z ramienia Grupy EPL był Michał Boni, który jest także organizatorem spotkania.

Środa, 25 kwietnia, godz. 13.30-15.00, sala ASP 5E3, Parlament Europejski, Bruksela

Wspólnota Energetyczna o odnawialnych źródłach energii

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się spotkanie Plenum Wspólnoty Energetycznej. Wspólnota Energetyczna zrzesza Unię Europejską oraz państwa Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej, którzy zobowiązują się wdrażać prawo unijnego w dziedzinie wewnętrznego rynku energii. Forum Wspólnoty jest międzyparlamentarnym wymiarem współpracy jej członków. Spotkanie ma być kontynuacją zeszłorocznych rozmów pomiędzy Posłami do Parlamentu Europejskiego oraz ich partnerami z parlamentów krajów Wspólnoty Energetycznej spoza Unii Europejskiej. Tematem tegorocznego spotkania jest przyspieszenie zrównoważonego wdrażania odnawialnych źródeł energii. Inicjatorem spotkania jest Jerzy Buzek, szef Komisji Przemysłu, Badań i Energii, odpowiedzialny w latach 2013-2014 za reformę Wspólnoty Energetycznej.

Wtorek, 24 kwietnia, godz. 13:30-15:00, sala APS 3E3, Parlament Europejski, Bruksela

Rosnąca rola Big Data i sztucznej inteligencji

We wtorek odbędzie się dyskusja w Parlamencie Europejskim dotycząca rozwoju i  wpływu sztucznej inteligencji oraz gospodarki opartej o duże zbiory danych na przyszłość UE, w zakresie lepszej opieki zdrowotnej, bezpieczniejszego transportu, zrównoważonego rolnictwa, zagrożeń na rynku pracy jak i kwestii istniejącego prawodawstwo w tym zakresie. Przyspieszony rozwój tego sektora na świecie wymaga szeroko zakrojonej, otwartej  dyskusji na temat tego, jak wykorzystywać i rozwijać sztuczną inteligencję nie pomijając kwestii etycznych z poszanowanie praw podstawowych. Współorganizatorem spotkania jest poseł Michal Boni.

Wtorek , 24 kwietnia godz.8:00, salonik poselski, Parlament Europejski, Bruksela

Kształtując cyfrową przyszłość – wyzwania cyfrowej rewolucji

W środę, z inicjatywy Przewodniczącego PE Antonio Tajaniego i komisarz Maryi Gabriel odbędzie się konferencja pt. Kształtując cyfrową przyszłość – wyzwania cyfrowej rewolucji. Tematem dyskusji będą m. in. współpraca naukowa, prawa konsumentów korzystających z platform internetowych oraz cyberbezpieczeństwo i prywatność w świecie cyfrowym.  W konferencji udział wezmą europosłowie, ministrowie państw członkowskich, oraz przedstawiciele spółek technologicznych z branży e-commerce. Panel poświęcony inwestycjom w infrastrukturę cyfrową oraz gospodarkę opartą na danych poprowadzi przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) – Jerzy Buzek. W tym panelu udział weźmie także poseł Michał Boni, członek Komisji ITRE.

Środa, 25 kwietnia, godz. 13:00 – 18:45, sala plenarna, Parlament Europejski, Bruksela

Spotkania z polskimi przedsiębiorcami nt. prac legislacyjnych w UE

W dniu 25 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się śniadanie oraz roboczy lunch z polskimi przedsiębiorcami, podczas którego omówione zostaną nowe wyzwania dla firm w kontekście trwających w Unii Europejskiej prac legislacyjnych związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym i Gospodarką o Obiegu Zamkniętym. Jednym z głównych tematów spotkania będą standardy środowiskowe i klimatyczne umożliwiające wdrażanie koncepcji gospodarki czystej i cyrkularnej. Spotkania  są współorganizowane przez Konfederację Lewiatan oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Posłowie Bogdan Wenta oraz Michał Boni są organizatorami spotkań.

Środa, 25 kwietnia, godz. 08:00-09:00, śniadanie, salonik poselski, Parlament Europejski, Bruksela

Środa, 25 kwietnia, godz. 12.30-14.00, roboczy lunch, restauracja poselska, Parlament Europejski, Bruksela

Europejski Dzień Świadomości Alpha 1

We wtorek po raz pierwszy obchodzić będziemy Europejski Dzień Świadomości nt. Alpha-1. Z tej okazji w Parlamencie Europejskim gościć będą organizacje pacjentów z niemal całej Europy. Choroba Alpha to rzadka choroba genetyczna, która dotyka około 125 tysięcy Europejczyków. Polega na niedoborze alfa-1 antytrypsyny (A1AT), a najczęstszym skutkiem dla pacjentów są bardzo ciężkie choroby płuc lub wątroby. Organizatorem wydarzenia jest europoseł Marek Plura.

Wtorek, 24 kwietnia, godz. 15.00 – 17.00, sala A5F385, Parlament Europejski, Bruksela

Przyszła ścieżka Ukrainy

We wtorek odbędzie się konferencja poświęcona przyszłości Ukrainy oraz temu, w jakim kierunku pójdą zmiany w tym kraju. Europejscy eksperci, europosłowie oraz członkowie Rady Najwyżej Ukrainy przeprowadzą dyskusję na temat oczekiwań UE co do działań Ukrainy w związku z konfliktami, a także omówią obecny proces reform zachodzących u wschodniego sąsiada UE. Ponadto uczestnicy spotkania postarają się odpowiedzieć na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby partnerstwo między UE a Ukrainą przyniosło obopólne korzyści. Organizatorem konferencji jest Fundacja Hansa Seidela. Jednym z prelegentów będzie Profesor Dariusz Rosati – przewodniczący Delegacji ds. stosunków z Ukrainą.

Wtorek, 24 kwietnia, godz.: 13:30-15.00, Budynek Przedstawicielstwa Nadrenia Północna-Westfalia, Rue Montoyer 47, Bruksela