Przygotowanie do sesji plenarnej

26 stycznia odbędą się posiedzenia grup roboczych EPL, podczas których członkowie frakcji omówią najważniejsze dokumenty przewidziane do rozpatrzenia na przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasbourgu. Grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej omówi finansowanie pomocy dla uchodźców w Turcji oraz rolę władz lokalnych i regionalnych w Europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych. Tego samego dnia odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. gospodarki i środowiska, gdzie zostanie przedstawiony roczny raport Europejskiego Banku Centralnego, przegląd europejskiej strategii różnorodności biologicznej, a także stanowisko UE dot. zapobieganiu nieujawnionego zatrudnienia.
Natomiast w środę 27 stycznia cała frakcja EPL spotka się, aby przedstawić swoje stanowisko względem negocjacji o Porozumieniu w sprawie handlu usługami (TiSA).

We wtorek 26 stycznia odbędzie się konferencja wysokiego szczebla na temat relacji Unii Europejskiej z Iranem. Poseł Janusz Lewandowski, jako Przewodniczący Delegacji ds. stosunków z Iranem, wygłosi przemówienie otwierające konferencję. Zaproszeni mówcy to przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w szczególności w kontekście bliskowschodnim.

Grupa EPL omawia przegląd wieloletniego budżetu UE oraz społeczne aspekty Europy

W przyszłym tygodniu w Bratysławie odbędzie się posiedzenie Biura Grupy EPL czyli organu odpowiedzialnego za strategiczne i polityczne decyzje grupy. Posłowie EPL skupią się na omówieniu dwóch obszarów tematycznych, które zaowocują dokumentami programowymi Grupy EPL na ten temat. Pierwszym z nich jest przyszłość Europy społecznej, drugim rewizja wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, nad którą jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego pracuje Jan Olbrycht. Poza posłami Grupy EPL, w obradach udział wezmą m.in. Marianne Thyssen, europejska komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności oraz Kristalina Georgieva, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie. W spotkaniu uczestniczyć będzie również Janusz Lewandowski.

Spotkanie grupy monitorującej WRF

W środę odbędzie się drugie spotkanie grupy monitorującej utworzonej w ramach komisji budżetowej w celu przygotowania rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) 2014-2020. Podczas spotkania posłowie przyjrzą się bliżej dotychczasowej implementacji programów Horyzont 2020 oraz mechanizmu Łącząc Europę; odniosą się także do prognoz na pozostałe lata obecnej perspektywy finansowej do roku 2020. Przedmiotem dyskusji będzie poza tym optymalna długość wieloletniego budżetu UE na przyszłość.