Będziemy bronić polityki spójności i rolnej

„Polityka PiS polegająca na naruszaniu praworządności i konfliktowania się w UE rodzi namacalne straty dla Polski. Już w początkowej fazie negocjacji strata Polski w stosunku do wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej na lata 2014-20 wynosi 28 miliardów EUR – co stanowi około 120 miliardów zł. Jest to o 30 % mniej środków na politykę spójności w stosunku do propozycji, którą jako komisarz ds. budżetu przedstawiłem w 2011 roku” – podkreślił Janusz Lewandowski, szef polskiej delegacji w  Grupie EPL , komentując przyjętą dziś przez Parlament Europejski rezolucję na temat w wieloletniego budżetu UE na  lata 2021-2027.

Europosłowie apelują w niej między innymi o utrzymanie finansowania wspólnej polityki rolnej i polityki spójności- najważniejszych dla Polski działach budżetu –  co najmniej na takim poziomie, jak w budżecie na lata 2014–2020. Apelują również o to, aby kolejne ramy finansowe odzwierciedlały taką wizję przyszłości Unii, która będzie odpowiadała na potrzeby, obawy i oczekiwania europejskich obywateli.

Parlament Europejski będzie bronił polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, nie pozwalając na ich radykalne cięcia. Uważamy, że nie można finansować nowych priorytetów związanych m. in. z zarządzaniem granicami, migracjami, bezpieczeństwem i obroną, kosztem obecnych, dobrze działających polityk takich jak polityka spójności i rolna. Sfinansowanie nowych priorytetów wymaga dodatkowych środków finansowych ze strony państw członkowskich”  – podkreślił Jan Olbrycht, stały sprawozdawca PE odpowiedzialny za wieloletnie ramy finansowe.

Według wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej duża część nowych priorytetów powinna być realizowana niestety kosztem tradycyjnych polityk europejskich, jakimi są polityka spójności i wspólna polityka rolna.

„Cała Europa Wschodnia ponosi konsekwencje nadużyć władzy w Polsce i na Węgrzech. Budżet jest korzystny dla Południa Europy i dwóch krajów Wschodu. Ponadto, nawet te zredukowane środki dla Polski mogą zostać zamrożone z uwagi na nową warunkowość związaną z przestrzeganiem zasad praworządności” – dodał Janusz Lewandowski.

Rusza reforma środków własnych UE - skromniejsza, niż oczekiwaliśmy,

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych’, 29 maja, Strasburg:

„Panie Komisarzu! Chciałbym skomentować całość propozycji w oparciu o własne doświadczenia, ale muszę ograniczyć się do kwestii dochodowej.

Dobrze, że próba reformy środków własnych została podjęta. Parlament Europejski konsekwentnie do tego zachęca, wiedząc, że pamięć korporacyjna w Komisji niezbyt zachęca z uwagi na poprzednie doświadczenia. Cieszą też pozytywne sygnały płynące z Wiednia. Najwięcej bowiem zależy od prezydencji austriackiej, i są szanse, że negocjacje obejmą również kwestie dochodowe.

Propozycja jest skromniejsza, niż oczekiwaliśmy. Nowe środki własne mają dostarczyć 12 % dochodów i o tyle zmniejszy się składka członkowska. Oczywiście emocje budzi sam koszyk kandydatów na te środki własne. Wśród nich jest jeden, który ma dostarczyć zaledwie 2 % całości dochodów, czyli część dochodów z ETS. Chciałbym zasygnalizować, że być może nie warto otwierać poważnego frontu dla tych 2 %, dlatego że dla kilku krajów mogą one być bez szans, jeśli chodzi o środki własne.

Nie ma też przyszłościowych kandydatów wspomnianych w poprzednich wersjach Pańskich dokumentów, czyli FTT i opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Natomiast moje zdziwienie budzi tak wczesne sygnalizowanie korekt dla pięciu krajów i obniżka składki członkowskiej, dlatego że zwykle takie sprawy zostawia się na ostatnią, gorącą noc negocjacji. Życzę powodzenia!”

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1527579990260

Komentarz polskiej delegacji ws. głosowania nad rewizją dyrektywy o pracownikach delegowanych

Nie ma rozwiązań bardziej sprzecznych z ideą wspólnego rynku UE niż rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nieakceptowalny i bezprecedensowy bałagan podczas głosowania sprawił, że około 100 europosłów z różnych krajów, w tym część z PO i PSL, zagłosowało niezgodnie ze swoimi przekonaniami. Korekta głosowania jest w toku.

W całej Europie, szczególnie dziś, brakuje rąk do pracy. Pracownicy są delegowani do krajów, gdzie na lokalnym rynku nie ma wykwalifikowanych pracowników bądź lokalni nie są zainteresowani danym rodzajem pracy. Skracając delegowanie do 12 miesięcy, obciążając firmy wszystkimi formami układów zbiorowych niszczymy swobody wspólnego rynku. Rewizja miała służyć wyeliminowaniu nieuczciwych firm, stosujących tzw. dumping socjalny, a w dokumencie nie ma tych rozwiązań. W rewizji mamy chaos i wzrost biurokracji, którą obciążymy wszystkie firmy delegujące z Niemiec, Francji, Polski, Holandii, Belgii czy też Bułgarii. To małe i średnie firmy z tych właśnie krajów będą upadać przez nałożone na nie obowiązki, a działalność tzw. firm-skrzynek pocztowych będzie kwitła. Rynek potrzebuje jasnego i przejrzystego prawa a rewizja dyrektywy tego nie gwarantuje.

Dlatego delegacja PO-PSL była przeciwna rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Chcemy, by Europa rozwijała się w warunkach uczciwej konkurencji. By kraje członkowskie mogły bez barier rozwijać swoje potencjały. Dla nas swoboda działalności na unijnym rynku wewnętrznym oraz ochrona pracowników są najważniejsze.

Janusz Lewandowski, Danuta Jazłowiecka

O uwięzionych osobach posiadających podwójne obywatelstwo unijno-irańskie

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie’, 30 maja, Strasburg:

„Panie Przewodniczący! Dziś omawiamy i głosujemy nad rezolucją nietypową, która ma bardzo personalny charakter – upominamy się o uwięzione osoby posiadające podwójne obywatelstwo unijno-irańskie.

Na początku był to tylko pan Djalali, o którego upominaliśmy się wielokrotnie, teraz są tam cztery nazwiska. Kwestia praw człowieka była, jest i będzie na agendzie delegacji do spraw Iranu, ale wiem, że nie wszystkie kraje i nie wszystkie rodziny godzą się na tak publicznie stawiane interwencje. Wyrażam nadzieję, że nasza rezolucja pomoże osobom tam wymienionym.

Ale dzieje się to w czasie szczególnym. Unia Europejska dźwiga większą odpowiedzialność za powstrzymanie nuklearnego wyścigu zbrojeń w tym najbardziej „wulkanicznym” regionie świata, niż wtedy, gdy stroną tego układu były Stany Zjednoczone. Jak podtrzymać sojusz transatlantycki w epoce prezydenta Trumpa, jak ocalić porozumienie nuklearne, nie rezygnując ze stawiania praw człowieka? Oto jest prawdziwe nasze wyzwanie”.

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1527754164060

Zapowiedzi tygodnia

Rezolucja PE w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 oraz zasobów własnych UE

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej Parlament Europejski będzie debatować oraz przyjmie rezolucję odnoszącą się do przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji budżetu UE na lata 2021-2027 oraz reformy systemu zasobów własnych UE. W opinii europosłów Platformy Obywatelskiej Jana Olbrychta, stałego sprawozdawcy PE odpowiedzialnego za wieloletnie ramy finansowe, oraz Janusza Lewandowskiego, stałego sprawozdawcy PE odpowiedzialnego za zasoby własne, propozycja kolejnego 7 letniego budżet UE przedstawiona przez Komisję Europejską powinna być bardziej ambitna i zbalansowana, co oznacza utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy nowymi priorytetami a tradycyjnymi politykami UE. Nowe priorytety Unii Europejskiej nie powinny być finansowane kosztem sprawdzonych i dobrz e działających polityk takich jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna. Europosłowie PO Janusz Lewandowski i Jan Olbrycht odpowiadają w Parlamencie Europejskim za obie strony wieloletniego budżetu UE – wydatkową i dochodową. Są również członkami Grupy Kontaktowej prowadzonej przez prezydenta Parlamentu Antonio Tajaniego oraz współtworzą 5-osobowy Zespół Negocjacyjny, który będzie reprezentował Parlament w negocjacjach z Radą.

Wtorek, 29 maja, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 30 maja, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Parlament przyjmie nowe zasady dotyczące delegowania pracowników

We wtorek europosłowie zagłosują nad porozumieniem osiągniętym między PE a Radą UE ws. rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Porozumienie, będące wynikiem kilkumiesięcznych negocjacji, przewiduje ograniczenie delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy). Po tym okresie pracownik delegowany będzie objęty prawem pracy kraju przyjmującego z wyjątkiem zasad dotyczących zawierania i rozwiazywania umów oraz pracowniczych programów emerytalnych. Od dnia pierwszego delegowania pracownicy, oprócz stawek minimalnych, otrzymają także wszelkie dodatki i bonusy przysługujące pracownikom lokalnym. Firmy oprócz ogólnie obowiązujących układów zbiorowych będą musiały stosować także przepisy obowiązujące w poszczególnych regionach lub sektorach. To znacznie utrudni funkcjonowanie sektora MŚP. Zgodnie z porozumieniem nowe zasady obejmą sektor transportu w momencie obowiązywania zasad wynikających z przepisów sektorowych (lex specialis). Nowe zasady dotyczące delegowania powinny zacząć obowiązywać w połowie 2020 roku. Europosłanka Danuta Jazłowiecka koordynuje prace nad tym tematem z ramienia delegacji PO-PSL.

Wtorek, 29 maja, godz. 10:15, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 29 maja, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Funkcjonowanie wymiarów sprawiedliwości w krajach Unii

Podczas sesji plenarnej Parlament Europejski przyjmie sprawozdanie na temat V edycji raportu Komisji Europejskiej w sprawie postępowań cywilnych, handlowych i administracyjnych przed sądami w UE. Tzw. Justice Scoreaborad zawiera tabele porównawcze ukazujące długość postępowań, ich ilość, sprawność wymiarów sprawiedliwości oraz zestawienia dotyczące niezależności sędziów w krajach członkowskich. Polski wymiar sprawiedliwości na tle innych państw jest dobrym średniakiem, jedynie w sprawach związanych z rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz wprowadzeniem nowoczesnych technologii odstaje od czołówki unijnej. Dane i informacje w zestawieniu KE pochodzą z 2016 roku. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL w raporcie Komisji Prawnej jest Tadeusz Zwiefka.

Poniedziałek, 28 maja, godz. 21:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 29 maja, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Złote wizy – narodowa sprawa godząca w wartości UE

W środę podczas debaty plenarnej europosłowie poruszą temat tzw. „złotych wiz” czyli przyznawania obywatelstwa lub stałego pobytu w niektórych krajach UE osobom prywatnym, które udokumentują wystarczające inwestycje w danym kraju członkowskim. Już od pewnego czasu w UE zauważa się, że tzw. „złote wizy” mogą umożliwiać uprzednio obywatelom krajów trzecich pranie pieniędzy, ucieczkę przed sankcjami (jak np. w przypadku Rosji) czy wsparcie szerzenia się korupcji. Podczas prac Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) czy Komisji PANA, jak również w kontekście dalszych sankcji przeciwko Rosji, w Parlamencie Europejskim słychać wyraźnie, że obywatelstwo UE jest wartością bezcenną. To właśnie o kontrowersjach związany ch ze „złotymi wizami” debatować będą europosłowie. W polskiej delegacji w Grupie EPL temat ten monitoruje Prof. Dariusz Rosati – koordynator Grupy EPL w Komisji TAX3 oraz Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy.

Środa, 30 maja, godz. 15:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zagłosuje w poniedziałek nad opinią legislacyjną do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Celem propozycji Komisji oraz opinii FEMM jest wzmocnienie obecności kobiet na rynku pracy poprzez wprowadzenie lepszych narzędzi godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz zwiększenie zaangażowania mężczyzn w obowiązki opiekuńcze. Opinia popiera inicjatywę Komisji o wprowadzeniu 4 miesięcznego urlopu na opiekę nad dziećmi zarezerwowanego indywidualnie dla kobiet i mężczyzn. Dokument nawołuje również do wprowadzenia przynajmniej 10 dniowego urlopu ojcowskiego, który będzie stanowił ważny krok w wyrównywaniu podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami. Autorką opinii jest europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy EPL w Komisji FEMM.

Poniedziałek, 28 maja, godz.21:00, sala N1.3, Parlament Europejski, Strasburg