Wywiad z portalem Interia.pl

– Tusk nie zawinił tej katastrofie. Dlaczego polscy piloci tam lądowali? Przecież oni nie byli samobójcami. Złamano wszystkie zasady bezpieczeństwa. To była praprzyczyna. Liczba osób wierzących w zamach smoleński odpowiada liczbie Amerykanów, którzy ciągle spotykają żywego Elvisa Presleya – powiedział Interii europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski.

Wywiadinteria

Projekt budżetu UE na rok 2018

Znamy już projekt budżetu UE na rok 2018 opracowany przez Komisję Europejską. Zakłada on zwiększenie wydatków do 161 mld euro – o 1,4 % więcej niż w roku bieżącym.

Projekt przedstawił dziś (30 maja) europosłom Komisarz Günther H. Oettinger podczas posiedzenia Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Pierwsza reakcja sprawozdawców PE była przychylna. Projekt zakłada, iż głównym celem wydatków ma być stymulowanie kreacji nowych miejsc pracy (zwłaszcza dla ludzi młodych), pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz inwestycji strategicznych.

Dla Polski znaczące jest, że fundusze strukturalne i inwestycyjne pozostaną głównymi instrumentami inwestycyjnymi UE. Służą one wspieraniu MŚP, badań naukowych (szczególnie innowacyjnych), transportu, ochrony środowiska. W budżecie przewidziano 55,4 mld euro na te cele – dla regionów, a także dla państw członkowskich oraz prawie 59,6 mld euro dla rolników (rozwój obszarów wiejskich).

Są również dobre wiadomości dla studentów i młodych naukowców. Projekt KE zakłada wzmocnienie programu „Erasmus+” (2,3 mld euro, a więc wzrost o 9,5 % w stosunku do budżetu na rok 2017).

Kolejną szansę dla osób młodych oferuje Europejski Korpus Solidarności, który umożliwia odbycie wolontariatu, stażu oraz pozyskanie ofert pracy na okres od 2 do 12 miesięcy. Zadaniem Korpusu jest tworzenie więzi ponadnarodowych w młodej społeczności Europy. Komisja przedkłada dzisiaj podstawę prawną Korpusu oraz jego budżet, aby do 2020 r. mogło uczestniczyć w tym projekcie 100 000 obywateli Europy. Koszty na lata 2018–2020 wyniosą 342 mln euro, z czego 89 mln euro w roku 2018.

Zaplanowano 4,1 mld euro wydatków w obszarach migracji i bezpieczeństwa. Zwiększa kwotę łącznego finansowania przedsięwzięć w tych dziedzinach do bezprecedensowego poziomu 22 mld euro (lata 2015–2018). Projekt odzwierciedla fakt, że duża część tych środków została już wykorzystana w pierwszych latach tego okresu.

Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie omówią zaprezentowany wniosek.

Eubudget18

P.S. W projekcie budżetu UE do każdego programu objętego finansowaniem przypisane są dwie kwoty: „środki na zobowiązania” (CA) obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” (PA) dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych. W projekcie budżetu na 2018 r. środki na zobowiązania opiewają na 161 mld euro, a środki na płatności na 145 mld euro (wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem 2017, z uwagi na programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020, które nabiorą tempa w 2018 r., po powolnym wstępnym etapie w początkowych latach).

Posiedzenie Komisji Budżetowej

W poniedziałek 29 maja i we wtorek 30 maja odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Najważniejszym wydarzeniem było przedstawienie posłom projektu Komisji Europejskiej dot. budżetu UE na rok 2018 przez Komisarza Günthera Oettingera (zobacz inną wiadomość).

Posłowie uzgodnili także, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Kontroli Budżetowej, jak Parlament ma negocjować z Radą UE nowe zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (tzw. ‘omnibus’). Ponad 700 poprawek zostało rozpatrzonych.

Projekt rozporządzenia zakłada: – uproszczenia dla odbiorców środków finansowych UE; – od wielu poziomów kontroli do wzajemnego uznawania wyników audytów, ocen lub zezwoleń, a także harmonizacji wymogów w zakresie sprawozdawczości ; – zezwolenie na stosowanie tylko jednego zbioru przepisów w odniesieniu do działań hybrydowych lub w przypadku łączenia środków lub instrumentów; – skuteczniejsze korzystanie z instrumentów finansowych; – bardziej elastyczne zarządzanie budżetem; – skoncentrowanie się na rezultatach i usprawnienie sprawozdawczości; – uproszczona i uszczuplona administracja UE; – zaangażowanie obywateli.

Posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja ITRE zebrała się w poniedziałek 29 maja i we wtorek 30 maja.

Posłowie dyskutowali z Patrickiem Ky’em, dyrektorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, na temat certyfikacji samolotów w UE oraz z wiceprzewodniczącym do spraw jednolitego rynku cyfrowego Komisji Europejskiej Andrusem Ansipem.

Posłowie przyjęli także projekt raportu Jerzego Buzka dot. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Mini-sesja plenarna w Brukseli

Dwudniowa mini-sesja Parlamentu Europejskiego (30 maja – 1 czerwca) otworzyła się prezentacją nowej kontrowersyjnej propozycji Komisji Europejskiej dot. modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Propozycja składa się z 8 wniosków ustawodawczych dotyczących transportu drogowego, które zawierają między innymi nowe zasady podlegania kierowców pod Dyrektywę o delegowaniu pracowników (już po 3 dniach pobytu za granicą w danym miesiącu) oraz kabotażu, czyli transportu krajowego wykonywanego przez zagranicznych przewoźników.

Parlament Europejski przyjął później sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanych do książek, gazet i czasopism. Dyskutowana propozycja zmian w dyrektywie pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej stawki VAT na e-publikacje, co na publikacje drukowane.

PE przyjął także rezolucję dotyczącą Europejskiego Konsensusu w sprawie Rozwoju, który określa wspólne wartości, cele, zasady i zobowiązania dotyczące polityki rozwojowej Unii i jej państw członkowskich do roku 2030. Dokument został uzgodniony podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych, w których Parlament reprezentował Bogdan Wenta, autor parlamentarnego raportu dot. konsensusu oraz koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju.

PE zatwierdził dokument przygotowany przez Michała Boniego dotyczący budowy europejskiego społeczeństwa gigabitowego oraz planu działania na rzecz sieci 5G dla Europy. Sprawozdanie wzywa do przyspieszenie i uskutecznienia realizacji celów w zakresie dostępu do szybkiego Internetu oraz szerszego wykorzystania przez obywateli technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jest nowe stanowisko PE nt. wprowadzenia dodatkowych preferencji handlowych dla Ukrainy, które zostało przygotowane przez Jarosława Wałęsę. Proponowane środki zakładają wprowadzenie zerowych taryf celnych na niektóre produkty rolne, takie jak: owies, miód czy kukurydza oraz zniesienie ceł przywozowych na 23 rodzaje produktów przemysłowych takich jak nawozy, obuwie, niektóre metale i sprzęt elektroniczny. Ułatwienia zostaną wprowadzone na okres trzech lat, jako dodatek do Umowy o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu zawartej miedzy Unią i Ukrainą (DCFTA).