Zapowiedzi tygodnia

Rejestracja spółki przez internet

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Prawnej zaprezentowany zostanie projekt sprawozdania dotyczący rejestracji spółki przez Internet na terenie Unii. Nowe zasady będą umożliwiały rejestrację spółki w innym kraju członkowskim całkowicie przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów rejestracja spółki powinna się odbyć nie dłużej niż w 5 dni roboczych. Dyrektywa zakłada stosowanie zasady jednorazowości „once only”, która oznacza, że dokumenty i informacje będą składane przez przedsiębiorcę przy rejestracji i do rejestrów przedsiębiorców tylko raz. Autorem sprawozdania dyrektywy w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest Tadeusz Zwiefka.

Poniedziałek 3 września, godz.15.00, sala PHS 4B001

COP24 w Katowicach – głosowanie stanowiska komisji

Europosłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zagłosują w poniedziałek nad swoim stanowiskiem – przygotowanym przez przewodniczącego komisji, Jerzego Buzka – na temat szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Zawarto w nim m.in. postulat dodatkowego wsparcia finansowego dla regionów górniczych takich jak Śląsk, które ponoszą największe koszty gospodarczo-społeczne polityki klimatycznej. W stanowisku podkreślono też, że skuteczna walka ze skutkami zmian klimatu wymaga wysiłków w skali globalnej – w tym ze strony największych światowych emitentów CO2 (Chiny, USA, Indie czy Rosja).

Poniedziałek, 3 września, godz. 16:00, sala 4Q2

Komisja Kultury i Edukacji o przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych i budżecie UE na 2019 rok

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się dyskusja nad projektem opinii odnośnie sprawozdania okresowego w sprawie przyszłych ram finansowych UE na lata 2021–2027. Posłowie z niezadowoleniem zauważają, iż pomimo, że inwestowanie w ludzi uznawane jest za nadrzędny priorytet polityki UE, mniej niż 11% budżetu UE na lata 2021-2027 jest przeznaczone właśnie na ten cel. W tym kontekście europosłowie z komisji CULT apelują między innymi o co najmniej trzykrotnie zwiększenie finansowania kolejnej generacji programu Erasmus+ i przypominają, że nawet ten poziom wzrostu jest znacznie niższy niż aspiracje wyrażone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej i niektóre z państw członkowskich. Podobnie w przypadku programu Kreatywna Europa, CULT, przypominając o dotychczas chronicznym niedofinans owaniu programu, nalega na podwojenie środków finansowych dostępnych w ramach Kreatywnej Europy. podczas tego samego posiedzenia, europosłowie zagłosują nad opinią ws. budżetu UE na rok 2019. Sprawozdawcą obydwu opinii z ramienia Grupy EPL jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Poniedziałek, 3 września, godz. 15:00, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela

Jak przyszła polityka spójności będzie wspierać miasta i regiony

We wtorek, z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbędzie się konferencja na temat wymiaru terytorialnego i miejskiego przyszłej polityki spójności po roku 2020. Debaty poświęcone będą temu, jaki kształt przybierze polityka spójności po roku 2020 i jakie konsekwencje przyniosą jej zmiany dla samorządów w Europie. Najbardziej nurtującym tematem jest sposób zagospodarowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy konferencji będą mieli zatem okazję dowiedzieć się komu i w jakim procencie przypadną rozdysponowane fundusze. W roli panelistów wystąpią europosłowie odpowiedzialni za politykę rozwoju regionalnego, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci organizacji, których działalność skupiona jest wokół polityki miejskiej. Współorganizatorami konferencji są stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne i regionalne: Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Eurocities.

Wtorek, 4 września, godz. 10:30 – 12:30, sala JAN 6Q1