Przygotowanie do sesji plenarnej

31 maja odbędą się posiedzenia dwóch grup roboczych, podczas których posłowie omówią dokumenty, które zostaną poddane pod głosowanie na przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Najważniejszymi punktami grupy roboczej Gospodarka i Środowisko będą: narzędzia finansowe, nadużycia rynków i porozumienie ws. bezpieczeństwa na rynkach finansowych, przegląd międzynarodowych standardów rachunkowości, sposoby na zwalczanie praktyki niepłacenia podatków w krajach UE oraz przegląd śródokresowy Planu Inwestycyjnego. Posłowie odniosą się również do nielegalnych praktyk handlowych dotyczących dostaw żywności, omówienia współpracy między projektem funduszy strukturalnych a programem Horyzont 2020, jak również bezpieczeństwa energii jądrowej na Białorusi.

Ponadto, na grupie roboczej Budżet zostaną omówione kwestie dotyczące technologicznych rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa w Unii Europejskiej oraz zwiększenia innowacyjności i rozwoju gospodarczego dla przyszłego modelu europejskich gospodarstw rolnych.