Statystyka gospodarcza UE - barometr gospodarki Wspólnoty

Parlament Europejski rozpoczął dziś pracę nad rozporządzeniem dotyczącym europejskiej statystyki gospodarczej. Sprawozdawcą do tego dokumentu jest przewodniczący delegacji PO-PSL Janusz Lewandowski. Projekt rozporządzenia zakłada uchylenie dotychczas obowiązujących w tej dziedzinie 10 aktów prawnych. Wniosek został zaprezentowany przez Komisję Europejską w marcu b.r. i stanowi część REFIT-u, programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Jego celem jest uproszczenie prawa UE i ograniczenie zbędnych kosztów regulacyjnych.

Janusz Lewandowski pozytywnie ocenił propozycję KE, podkreślając z jednej strony rosnące zapotrzebowanie na informacje statystyczne dotyczące przedsiębiorstw, a z drugiej konieczność uproszczenia dotychczasowych ram prawnych. W opinii sprawozdawcy należy jednak zachować neutralność kosztową całego projektu.

„Europejska reforma dotycząca gospodarczych danych statystycznych powinna prowadzić nie tylko do uproszczenia samych procedur, ale też do oszczędności lub co najmniej neutralności kosztowej. Informacje statystyczne mają odzwierciedlać całokształt działalności ekonomicznej UE, a ich gromadzenie, zgodnie z ideą REFIT-U, nie powinno nakładać dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie i respondentów”, podkreślił Janusz Lewandowski, prezentując dziś swój projekt raportu przed Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Głosowanie plenarne nad propozycją rozporządzenia przewidziano na luty 2018 r.

Projekt raportu jest dostępny tu: http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/ITRE/ITRE(2017)1106_1/sitt-6860051