Opis projektu

„Silny i zdrowy budżet to fundament silnej i zdrowej Unii Europejskiej”.

Janusz Lewandowski

Dlaczego potrzebny jest nam budżet unijny?

Budżet unijny koncentruje się na tych obszarach, w których wsparcie europejskie może coś zmienić. Finansuje się z niego działania, które w innych okolicznościach nie byłyby realizowane lub których koszty byłyby zbyt wysokie gdyby miały być finansowane z 28 odrębnych budżetów narodowych. Wiele wspólnych działań nie byłoby możliwych bez wspólnego budżetu.

Na co wydajemy wspólne pieniądze?

94% budżetu EU przeznacza się na projekty realizowane w państwach członkowskich UE i poza jej granicami. 508 milionów Europejczyków, korzysta każdego dnia z budżetu UE na wiele sposobów. Budżet przewiduje wsparcie dla milionów studentów, tysięcy naukowców, przedsiębiorców, rolników, miast, regionów czy organizacji pozarządowych.

Dzięki środkom z budżetu EU mamy nowe i lepsze drogi, koleje, porty lotnicze.  Żyjemy w czystszym środowisku, zewnętrze granice UE są bezpieczniejsze a studenci bardziej mobilni.

Budżet unijny jest niezastąpiony w działaniach, których kraje nie mogą udźwignąć samodzielnie, takich jak inwestycje w obszarze energetyki, transportu, technologii informacyjno-komunikacyjnej, środowiska oraz badań naukowych.

Szczególnie w dobie kryzysu oraz wychodzenia z niego, budżet unijny jest głównym budżetem inwestycyjnym. To co jako pierwsze zostaje ograniczane w budżetach krajowych, to środki na inwestycje. W wielu krajach członkowskich udział budżetu unijnego we wszystkich inwestycjach przekracza 50%. Są też kraje, w których ta zależność dochodzi nawet do 90%.

Budżet UE można również wykorzystać, jako gwarancje pożyczek dla państw członkowskich zmagających się z trudnościami gospodarczymi. Dla przykładu 1 euro gwarantowane przez budżet UE może odpowiadać 12 euro pozyskanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ile wydajemy na administrację unijną?

Tylko niecałe 6% całego budżetu unijnego pokrywa koszty administracyjne, z czego tylko około połowa przeznaczona jest na pensje.

Zaledwie 55 tysięcy urzędników unijnych pracuje dla 508 milionów Europejczyków.

Ta na pierwszy rzut oka wielka administracja jest porównywalna z administracją jednego miasta np. Goeteborga czy Wiednia.

Jak duży jest budżet UE?

To stosunkowo mały budżet biorąc pod uwagę szeroki zakres jego działań i fakt, że budżet UE stanowi tylko 1% dochodu narodowego brutto (DNB) Unii Europejskiej. Dla porównania krajowe budżety państw członkowskich stanowią 44%[1].

 Należy też pamiętać, że w przeciwieństwie do budżetów krajowych z budżetu UE nie finansuje się wydatków na obronę, zabezpieczania społecznego, funkcjonowania szkół czy pracy policji.

[1] Zródło: AMECO

Na co przeznaczaliśmy budżet w roku 2014?

 • Badania naukowe i innowacje – na program Horyzont 2020 przewidziano 9 mld EUR.
 • Zatrudnieni – na Inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych przeznaczono 3,4 mld EUR.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie – na COSME przeznaczono 275,3 mln EUR.
 • Inwestycje – na instrument Łączę Europę przeznaczono 1,9 mld EUR.
 • Edukacja – na Erasmus+ przewidziano 1,6 mld EUR.
 • Środowisko – na program FIFE przeznaczono 404,6 mln EUR.
 • Regiony – na politykę spójności przewidziano 40,502 mld EUR.
 • Rolnictwo – na Europejski Fundusz Rolniczych Gwarancji przydzielono 43,8 mln EUR.
 • Rozwój obszarów wiejskich – przeznaczono 14 mld EUR.
 • Rybołówstwo – na Europejski Fundusz Morski i Rybacki przewidziano 1 mld EUR.
 • Bezpieczeństwo – na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 403,3 mln EUR.
 • Wymiar sprawiedliwości – przeznaczony budżet to 47 mln EUR.
 • Wolność i prawa człowieka – na Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka przeznaczono 184,2 mld EUR.
 • Obywatelstwo – na program Europa dla Obywateli przeznaczono 25,4 mln EUR.
 • Zdrowie – budżet programu Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego wynosi 58,6 mln EUR.
 • Kultura – na wydatki ramach program Kreatywna Europa przeznaczono 58,6
  mln EUR.
 • Ochrona konsumentów – na ten program przewidziano 24,1 mln EUR.
 • Współpraca międzynarodowa – na Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju przeznaczono 2,3 mld EUR.
 • Rozszerzenie i sąsiedztwo – na Europejski Instrument Sąsiedztwa przewidziano 2,2 mld EUR.
 • Administracja – szacuje się że całkowite wydatki na administrację wyniosły 8,4 mld EUR co stanowi około 6% całego budżetu UE.

Priorytety na rok 2015?

Konkurencyjność i wzrost gospodarczy

9,5 mld EUR w 2015 roku na Horyzont 2020. Unia Europejska finansuje badania naukowe, innowacje i rozwój techniczny, działania na rzecz poprawy warunków pracy i zachęca do działań na rzecz konkurencyjności dla małych i średnich przedsiębiorstw.
0%
Dział 1A *
0%
Horyzont 2020 *
0%
COSME *
0%
CEF **
0mld
YEI w mld EUR *

Procenty liczb użyte w licznikach zostały zaokrąglone

*   w płatnościach w porównaniu do budżetu na 2014.
** w zobowiązaniach w porównaniu do budżetu na 2014.

Inwestycje i wzrost gospodarczy

Na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną przewidziano 49,2 mld EUR w 2015 roku. By stymulować wzrost gospodarczy UE potrzebuje wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz wzrostu i rozwój szczególnie w regionach zapóźnionych gospodarczo.
0%
Dział 1b *

* w płatnościach w porównaniu z budżetem na 2014.

Globalny wymiar Europy

2 mld EUR na Europejski Instrument Sąsiedztwa, który pomaga w zapewnieniu stabilności i dobrobytu w krajach sąsiadujących z Europą.
0%
Dział 4 *

* w płatnościach w porównaniu z budżetem na 2014.

Informacje na temat budżetu europejskiego

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Wszystkie szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx