§1 Opis konkursu i postanowienia wstępne

 1.   Niniejszy regulamin konkursu „Quiz wiedzy o UE” – dalej Regulamin, określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Quiz Wiedzy o UE”, dalej Konkurs. Celem Konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z Unią Europejską, rozwijanie zainteresowań problematyką europejską.
 2.   Organizatorem Konkursu jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego z siedzibą w Sopocie przy ul Monte Casino 25/26.
 3.   Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5.   Szczegółowe informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.januszlewandowski.pl

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Pytania konkursowe będą publikowane raz w tygodniu w czwartek o godzinie 18:00 za pośrednictwem aplikacji konkursowej na stronie Janusza Lewandowskiego na portalu Facebook.
 2. Konkurs będzie dostępny między godziną 18, a 21.
 3.   Konkurs rozpoczyna się 1.06.2017 r. ,a kończy 31.08.2017 r.
 4.   Aby wziąć udział w Konkursie należy, udzielić odpowiedzi na 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których każde przewiduje cztery warianty odpowiedzi.

§3 Procedura wyłonienia Laureatów

 1.   W celu wyłonienia laureatów Organizator powoła specjalną komisję (dalej Komisja Konkursowa), w skład której wejdą pracownicy Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego.
 2.   Spośród wszystkich, którzy uzyskają największą ilość punktów w danym dniu, zwycięzcą zostanie osoba która w najkrótszym czasie udzieliła poprawnych odpowiedzi.
 3. Uczestnik nie może wygrać więcej niż jednego Quizu przez czas trwania konkursu.
 4.   Laureat zostanie powiadomiony o zwycięstwie w prywatnej wiadomości na Facebooku. W tym terminie Organizator również ogłosi na swojej stronie facebookowej imię i nazwisko laureata.
 5.   W przypadku rezygnacji uczestnika konkursu z nagrody, nagrodę otrzymuje kolejny uczestnik według czasu odpowiedzi.

§4 Nagrody

 1.   Nagrodą jest zestaw gadżetów, w każdym tygodniu konkursu jest to inny zestaw.

§5 Postanowienia końcowe

 1.   Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Sopocie przy ul. Monte Casino oraz na stronie internetowej www.januszlewandowski.pl
 2.   Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 3.   Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków Regulaminu Konkursu.
 4.   We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5.   W uzasadnionych przypadkach podanych do wiadomości publicznej, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.