Posiedzenie Komisji Budżetowej

23 oraz 24 maja odbędą się posiedzenia Komisji Budżetowej, podczas których posłowie będą dyskutować nad kwestiami takimi jak uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w przypadku Francji, Belgii oraz Grecji, a także przyjrzą się jego aktywności, działaniu i wartości dodanej w latach 2007-2014. Ponadto, posłowie zastanowią się jak najlepiej wykorzystać potencjał zatrudnienia przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także jak zapewnić im finansowanie i zwiększyć jego różnorodność w unii rynków kapitałowych. Ważnymi kwestiami będą również implementacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, uwzględnienie w budżecie nadwyżki za rok budżetowy 2015, kontrola budżetowa finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE, strategia na rzecz poprawy konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa.

Posiedzenie Komisji ITRE

Oprócz posiedzeń Komisji Budżetowej, 23 i 24 maja odbędą się również spotkania członków Komisji ITRE, podczas których najważniejszymi punktami posiedzeń będzie publiczne wysłuchanie na temat pakietu zimowego oraz wymiana poglądów z Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym ds. jednolitego rynku cyfrowego w ramach usystematyzowanego dialogu. Ponadto, w agendzie posiedzeń przewiduje się takie tematy jak: europejska statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylenie dyrektywy dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych, sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej oraz z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Przegląd budżetu europejskiego a przyszłość europejskiego przemysłu - raport Janusza Lewandowskiego przyjęty

Jeśli Unia Europejska chce osiągnąć wyznaczone cele dla rozwoju przemysłu, poziom finansowania ze środków unijnych musi być w pełni przywrócony – uznali posłowie komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), przyjmując w zeszłym tygodniu opinię w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Autorem dokumentu jest poseł Janusz Lewandowski.
Dokument wzywa Komisję Europejską do zapewnienia stabilnego finansowania istniejących programów UE wspierających badania i innowacje, takich jak program `Łącząc Europę` (Connecting Europe Facility, CEF), Horyzont 2020 i Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME. W znaczącym stopniu to właśnie te programy unijne stanowią podstawę do osiągnięcia europejskich celów w zakresie badań i innowacji.
Opinia odnosi się także do sposobów budżetowania nowych instrumentów finansowych takich jak np. Plan Junckera, czyli Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) tak aby nowe priorytety polityczne i powstające instrumenty nie były finansowane kosztem już istniejących programów.